Diễn đàn M&A 2020: Trỗi dậy trong trạng thái bình thường mới
Diễn đàn M&A Việt Nam 2020 chủ đề “Trỗi dậy trong trạng thái bình thường mới” diễn ra ngày 24/11/2020 tại TP.HCM.
Thành Nguyễn - Việt Dương