Đầu tư và cuộc sống
[Emagazine] Hà Nội - Thành phố ngàn năm sáng tạo (Bài 3): Vươn tầm “Kinh đô sáng tạo” của Đông Nam Á
Hồ Hạ - Linh Phạm - 24/10/2021 09:18
Sự sáng tạo không ngừng nghỉ đã chuyển hóa "nguồn lực mềm" văn hóa thành "sức mạnh mềm", thành nguồn lực quan trong để Hà Nội hướng đến "Kinh đô sáng tạo" của Đông Nam Á.