Sáu tháng đầu năm, TP.HCM chỉ giải ngân được 17% vốn đầu tư công
Tính đến ngày 23/6/2022, TP.HCM chỉ mới giải ngân hơn 5.941,8 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt tỷ lệ 17% tổng kế hoạch vốn giao.