Doanh thu Viettel Post cao gấp 2,6 lần cùng kỳ, biên lợi nhuận gộp giảm sâu
Mở rộng kinh doanh hàng hóa giúp Viettel Post tăng mạnh doanh thu. Nhưng mỗi 100 đồng doanh thu ở mảng này chỉ mang về 1,3 đồng lãi gộp, biên lợi nhuận gộp lại thêm một quý giảm sâu.