“Liều thuốc” khích lệ tinh thần đội ngũ blouse trắng
Gần 2 năm căng mình chống dịch, đội ngũ y, bác sĩ mệt mỏi về thể chất và chịu áp lực tinh thần lớn. Họ cần được quan tâm, động viên và có chế độ, chính sách hợp lý.