[Infographic] Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone 16/9: Làm mát thế giới, bảo quản thực phẩm và vaccine
Ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone được tổ chức vào ngày 16/9 hằng năm nhằm tăng cường sự hiểu biết về Nghị định thư Montreal.