Singapore lập quỹ đầu tư mới để hút vốn về sàn chứng khoán
Lập quỹ đầu tư mới hơn 1 tỷ USD là một trong những sáng kiến mà Singapore vừa công bố, nhằm thu hút doanh nghiệp “có triển vọng tăng trưởng cao” ở châu Á đến niêm yết.