Những vấn đề trọng tâm của Hội nghị thượng đỉnh G7
Di cư và các vấn đề liên quan là một trong những nội dung thảo luận trọng tâm của Hội nghị thượng đỉnh G7 năm nay.