Chính thức bãi bỏ các quy định về tính tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô
Thông tư 11/2022/TT-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2022, qua đó bãi bỏ toàn bộ 3 văn bản quy phạm pháp luật về tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô.