Ford Việt Nam nhận bảo dưỡng lưu động
Thấu hiểu khó khăn chung của khách hàng, Ford Việt Nam đã đưa ra nhiều dịch vụ để đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn này.