Cam go cuộc chiến diệt virus tin giả
Cuộc chiến dẹp bỏ nạn tin giả (fake news), hoang tin về dịch bệnh Covid-19 đòi hỏi nhận thức và sự chung tay của toàn xã hội.