Nhiều cơ hội kinh doanh mới từ Luật Viễn thông sửa đổi
Luật Viễn thông sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2023 kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi, mang lại những cơ hội mới cho doanh nghiệp trong thời gian tới.