Đề xuất 3.650 tỷ đồng thực hiện Dự án Phát triển hạ tầng thích ứng TP. Quảng Ngãi
Quảng Ngãi đề xuất là 3.650 tỷ đồng, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới - WB là 2.242 tỷ đồng để thực hiện Dự án Phát triển hạ tầng thích ứng TP. Quảng Ngãi.