Quảng Nam ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo
Quảng Nam sẽ ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới phù hợp với điều kiện của tỉnh, cụ thể là phát triển điện gió ngoài khơi, hiện đại hoá nhà máy nhiệt điện và nghiên cứu và sản xuất các vật tư, thiết bị.