Tổng cục Du lịch hướng dẫn hỗ trợ hướng dẫn viên từ gói 26.000 tỷ đồng
Tổng cục Du lịch vừa có công văn 979/TCDL-LH hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do dịch Covid-19 từ gói 26.000 tỷ đồng của Chính phủ.