Lạng Sơn - nơi giao thoa văn hóa vùng biên đặc sắc
Lạng Sơn là nơi giao lưu, tụ hội văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao, Hoa...