Đề xuất giám sát "từ xa, từ sớm" Chương trình Hỗ trợ phục hồi kinh tế
Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề nghị có giải pháp giám sát Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế để đảm bảo tính hiệu quả.