36 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ký chung đơn kêu lên Thủ tướng Chính phủ
Những bất cập trong điều hành xăng dầu của cơ quan quản lý được các doanh nghiệp nêu ra trong đơn kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ.