“Nội soi” 7 dự án BOT đường bộ đang gặp khó khăn về tài chính
Có tới 7 dự án BOT đường bộ đang gặp khó khăn về tài chính do những nguyên nhân khách quan đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền báo cáo lãnh đạo Chính phủ hướng xử lý.