Quảng Ninh hình thành Khu công nghiệp sạch, công nghệ cao Việt Hưng
Khu công nghiệp Việt Hưng có vai trò quan trọng trong định hướng phát triển quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030.