Tính đến 15/2/2024, cả nước xuất siêu 4,1 tỷ USD
Tính từ đầu năm đến 15/2, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 84,74 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 44,42 tỷ USD, cán cân thương mại thặng dư với con số xuất siêu 4,1 tỷ USD.