Kích hoạt công cụ phòng vệ để bảo vệ ngành thép
Biện pháp phòng vệ thương mại được sử dụng đúng lúc, phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) sẽ giúp ngành thép trong nước không bị đe dọa từ các hành vi cạnh tranh không công bằng, bảo vệ sản xuất nội địa.