Miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Liều thuốc tăng lực đúng lúc
Việc miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) sẽ tạo động lực phát triển cho các doanh nghiệp KH&CN Việt Nam.