Tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo
Chính phủ phấn đấu đến năm 2025, đưa dạy và học trên môi trường số trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hàng ngày đối với mỗi nhà giáo, mỗi người học.