Bắc Ninh: Chuyển đổi số, tất yếu của phát triển
Chuyển đổi số là chuyển đổi hoạt động của chính quyền, nền kinh tế và của xã hội lên môi trường số thông qua việc ứng dụng Internet, tạo kết nối và tương tác thế giới thực với số.