Quảng Ngãi: Kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế và Giám đốc CDC
Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật bị kỷ luật khiển trách.