Masan MEATLife sắp chi hơn 1.600 tỷ đồng để trả cổ tức
Với gần 327 triệu cổ phiếu MML lưu hành, Masan MEATLife sẽ chi hơn 1.602 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 49% (tương đương 4.900 đồng/cổ phiếu).