Nhựa An Phát Xanh dự kiến phát hành 75 triệu cổ phiếu, giá khởi điểm 14.000 đồng
Do phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua đấu giá, các nhà đầu tư mới và cổ đông hiện hữu đều có quyền tham gia mua cổ phần. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.