Tăng tỷ lệ cán bộ trẻ trong Ban chấp hành Trung ương khoá XIII
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân thông báo cho Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam một số thông tin về Đại hội XIII của Đảng.