Bộ Kế hoạch và Đầu tư quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam.