Hoàn thiện chính sách về EPR để hỗ trợ doanh nghiệp
Việt Nam đang từng bước hoàn thiện cơ chế chính sách liên quan đến EPR (trách nhiệm của nhà sản xuất trong suốt vòng đời sản phẩm) để các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu có thể hoàn thành được nghĩa vụ của mình, đồng thời mở ra cơ hội cho ngành tái chế.