Doanh nghiệp
Bộ Xây dựng đẩy nhanh cổ phần hóa tại Vicem và Hud
Thế Hải - 08/10/2022 15:36
Hai đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng là Tổng công ty Phát triển nhà và đô thị (HUD) và Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) sẽ được đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa.
Bộ Xây dựng khẳng định tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa tại Vicem, Hud.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã ký Quyết định số 861/QĐ-BXD ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

Người đứng đầu ngành xây dựng  yêu cầu tiếp tục thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng đến năm 2025, tầm nhìn 2030; phối hợp quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên. 

Phát triển kinh tế đô thị, hạ tầng kỹ thuật, tăng cường liên kết vùng, liên kết đô thị - nông thôn và phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn; Nghiên cứu xây dựng Dự án Luật Quản lý phát triển đô thị trình Quốc hội ban hành vào năm 2022 - 2025.

Đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch ngành quốc gia; quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thực hiện các hợp phần quy hoạch thuộc lĩnh vực xây dựng trong quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng theo tiến độ chung và hướng dẫn các địa phương xây dựng nội dung quy hoạch xây dựng trong quy hoạch tỉnh. Bổ sung các quy định về quản lý quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa quy hoạch phát triển đô thị và kiến trúc.

Cơ cấu lại các ngành theo hướng hiện đại, phát triển kinh tế xanh, bền vững và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế. Phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo. 

Phối hợp quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tận dụng các thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để nâng cao năng suất, chất lượng công trình xây dựng, sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, quản lý phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số ngành Xây dựng giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Triển khai cập nhật kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng; nghiên cứu, xây dựng khung quản lý, quản trị dữ liệu số ngành Xây dựng. Tiếp tục triển khai xây dựng, đưa vào vận hành các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, địa phương.

Phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Hud), Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) giai đoạn 2021 - 2025, trọng tâm là công tác cổ phần hóa; thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu theo kế hoạch được duyệt.

Tập trung tái cơ cấu, thoái vốn đối với Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, Tổng công ty Cơ khí xây dựng - CTCP.

Tính đến hết năm 2020, Bộ Xây dựng đã hoàn thành cổ phần hóa thêm 7 tổng công ty, gồm: Lilama, CC1, Fico, VNCC,Coma, Idico, Sông Đà, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần là 14/16 Tổng Công ty.

Hiện Bộ đang tiếp tục thực hiện công tác cổ phần hóa đối với 2 tổng công ty còn lại là Hud và Vicem.

Tin liên quan
Tin khác