Tài chính - Chứng khoán
Công ty cổ phần Camimex Group bị Ủy ban Chứng khoán phạt 310 triệu đồng
Huệ Nguyễn - 29/09/2022 21:32
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Camimex Group (CMX) số tiền 310 triệu đồng.

Vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 724/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Camimex Group (Địa chỉ trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng, khóm 7, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 60.000.000 đồng, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Phạt tiền 125.000.000 đồng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Phạt tiền 125.000.000 đồng theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Công ty cổ phần Camimex Group.

Theo quyết định xử phạt, công ty đã công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 có nội dung chưa đầy đủ), cụ thể:

Trong năm 2020, Công ty tổ chức 12 cuộc họp Hội đồng quản trị; năm 2021, Công ty tổ chức 23 cuộc họp, tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Công ty thống kê có 11 cuộc họp; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Công ty thống kê có 21 cuộc họp.

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 và năm 2021 chưa thống kê đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị, cụ thể: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 chưa thống kê Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ.HĐQT.CMX ngày 30/01/2020, phê duyệt thông qua triển khai phân phối cổ phiếu CMX; Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 chưa thống kê Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/NQ.HĐQT.CMG ngày 13/8/2021, thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ.HĐQT.CMG ngày 13/8/2021, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ. Tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và 2021, Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty đều có phát sinh giao dịch với bên liên quan. Tuy nhiên, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng đầu năm 2021 và năm 2021 không trình bày giao dịch với bên liên quan;

Giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán trước khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc xác nhận kết quả chào bán (Ngày 13/9/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn số 5260/UBCK-QLCB về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty; tuy nhiên, từ ngày 10/9/2021 Công ty đã bắt đầu giải tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán);

Ngoài ra, Công ty còn vi phạm quy định về giao dịch với người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này (Giao dịch giữa Công ty với Công ty cổ phần Camimex, Công ty cổ phần Camimex Foods và Công ty cổ phần Camimex Logistics là các tổ chức có liên quan với người nội bộ của Công ty trong năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 chưa được Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị thông qua; từ tháng 10/2021 đến tháng 12/2021, Công ty đã cho Công ty cổ phần Camimex vay khi chưa được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận).

Một số công ty bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt trong tháng 9/2022:
Ngày 23/9/2022, Công ty cổ phần Đầu tư tài chính công đoàn dầu khí Việt Nam (PVFI) bị xử phạt 420 triệu đồng do không công bố thông tin, không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán…
Ngày 22/9/2022, Tổng công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành bị phạt số tiền phạt 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.
Ngày 21/09/2022, Công ty cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam bị phạt số tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ.
Ngày 16/9/2022, Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong bị phạt 125 tỷ đồng do vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn; Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình bị phạt số tiền 250 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được; Công ty cổ phần Chứng khoán Everest bị phạt số tiền 250 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được, báo cáo nội dung sai lệch.
Ngày 15/9/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty cổ phần chứng khoán VPS số tiền 185 triệu đồng vì đã có hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng; bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ.
Ngày 09/9/2022, Công ty cổ phần SCI bị phạt số tiền 130 triệu đồng do không bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.
Ngày 07/9/2022, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Việt Hưng 60 triệu đồng.
Ngày 05/9/2022, Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest bị phạt tiền 200 triệu đồng vì không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật.
Tin liên quan
Tin khác