Tài chính - Chứng khoán
ĐHĐCĐ Biwase: Nhiều nhà đầu tư tham gia, đủ điều kiện tổ chức Đại hội
Duy Bắc - Lê Toàn - 31/03/2023 09:03
Sáng ngày 31/3, CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase, mã BWE – sàn HoSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ghi nhận của phóng viên Báo Đầu tư, nhiều nhà đầu tư tham gia có nhiều nhà đầu tư đã tham gia họp phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Nhà đầu tư tham dự Đại hội đồng cổ đông Biwase năm 2023 (Ảnh: Lê Toàn).

Bà Dương Anh Thư đã Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Trong đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có gần 58 nhà đầu tư tham gia, tương ứng chiếm 75,15% vốn điều lệ. Theo quy định của pháp luật, Đại hội đủ điều kiện tổ chức.

Bà Dương Anh Thư báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông (Ảnh: Lê Toàn).

Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Biwase sẽ trình cổ đông Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Báo cáo tài chính tóm tắt đã kiểm toán năm 2022; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022;

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (năm 2022-2027); phương án tăng vốn điều lệ bằng việc trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu; tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế và các quỹ năm 2023; thông qua tờ trình kế hoạch chi trả lương, thù lao của HĐQT, BKS, và Thư ký HĐQT năm 2023; Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Thông qua tờ trình đổi tên Công ty; và Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Hoạt động (lần 7).

Cổ đông thông qua quy chế tổ chức Đại hội, nội dung trình cổ đông (Ảnh: Lê Toàn).

Báo Đầu tư đang tiếp tục cập nhập thông tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Biwase.

Tin liên quan
Tin khác