Thời sự
Điều chỉnh, bổ sung thành viên các Hội đồng điều phối vùng
T.T - 20/07/2023 09:00
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 855/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung thành viên của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ và vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Cụ thể, bổ sung thành viên Phó chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng Sông Hồng đối với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bổ sung Ủy viên Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đối với Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Không quy định Ủy viên Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ và vùng Đồng bằng Sông Hồng đối với Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng ban hành bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của Phó chủ tịch và Ủy viên Hội đồng điều phối vùng đối với Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông trong Quy chế hoạt động của Hội đồng vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng Đông Nam Bộ và vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng điều phối Vùng phê duyệt danh sách các Phó chủ tịch, Ủy viên của Hội đồng điều phối vùng đối với Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 11/7/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các Quyết định 824/QĐ-TTg, 825/QĐ-TTg, 826/QĐ-TTg, thành lập Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng Sông Hồng. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đông Nam Bộ, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng đồng bằng Sông Hồng. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Các Hội đồng điều phối vùng có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 3 vùng nêu trên; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, dự án, các hoạt động liên kết vùng bảo đảm thực hiện đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, phù hợp với quy định pháp luật và các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều phối các hoạt động lập, điều chỉnh và tổ chức thực hiện Quy hoạch quốc gia, quy hoạch 3 vùng, quy hoạch tỉnh, thành phố trong vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất về thể chế, cơ chế, chính sách phát triển vùng, thúc đẩy liên kết vùng, tiểu vùng bảo đảm các quy định, cơ chế, chính sách liên kết vùng, tiểu vùng được thực hiện đồng bộ, nhất quán, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương.

Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, huy động nguồn lực, thu hút đầu tư; điều phối việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công để định hướng, dẫn dắt các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước (FDI, vốn doanh nghiệp, tư nhân), thúc đẩy đầu tư theo phương thức hợp tác công tư (PPP) trong phát triển hạ tầng chiến lược, cấp bách, quan trọng của vùng.

Điều phối các hoạt động liên kết phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông. Nghiên cứu hình thành Quỹ phát triển hạ tầng vùng.

Hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong vùng giải quyết những vấn đề liên tỉnh, thành phố không thuộc thẩm quyền của các địa phương trong vùng.

Phối hợp với các vùng khác trong việc hợp tác phát triển kinh tế - xã hội có tính chất liên kết giữa các vùng...

Tin liên quan
Tin khác