Xây dựng hệ thống tín chỉ các bon trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn đô thị
Nguyễn Hương | 06/07/2020 14:40
Nhằm tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn đô thị, hệ thống tín chỉ carbon đang được xây dựng, góp phần bảo vệ môi trường trong tình hình mới.
1 2 3 4 5