Doanh nghiệp
Đồng Tháp ban hành Kế hoạch Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn
Trúc Giang - 31/05/2023 15:33
Đồng Tháp đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP của tỉnh đạt từ 26-27%, đến năm 2030 đạt khoảng 55%.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch Phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giai đoạn 2023-2025.

Mục tiêu Kế hoạch đề ra là giai đoạn 2023-2025, phấn đấu mỗi năm phát triển mới ít nhất 650 doanh nghiệp; số doanh nghiệp thực tế còn hoạt động đến năm 2025 đạt ít nhất trên 5.300 doanh nghiệp, đến năm 2030 đạt ít nhất là 6.800 doanh nghiệp. Phấn đấu tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GRDP của tỉnh đến năm 2025 đạt từ 26-27%, đến năm 2030 đạt khoảng 55%.

Đến năm 2025, hỗ trợ phát triển ít nhất 20 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 7%/năm.

Để đạt các mục tiêu nêu trên, tỉnh Đồng Tháp đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần thực hiện. Đó là, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân. Cụ thể, các sở, ban ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa những thủ tục không cần thiết, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để phát triển doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp.

Tiếp tục mở rộng khả năng tham gia thị trường của kinh tế tư nhân và thúc đẩy cạnh tranh bình đẳng. Cụ thể là triển khai các giải pháp, chính sách khai thác hiệu quả thị trường nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng các giải pháp công nghệ số để truy xuất nguồn gốc sản phẩm…

Tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng và tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực của kinh tế tư nhân. Trong đó, tập trung nguồn lực triển khai, đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh có sức lan toả mang tính chất liên vùng, kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sớm đầu tư xây dựng hoàn thành tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu; tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ; dự án tuyến tránh Quốc lộ 30 đoạn TP. Cao Lãnh đang triển khai thi công; tuyến Quốc lộ 30 (đoạn Hồng Ngự - Dinh Bà)…

Tiếp tục tập trung hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thống nhất nhận thức, tư tưởng về phát triển kinh tế tư nhân.

UBND tỉnh Đồng Tháp giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này. Trước ngày 3/12 hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ (thông qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp, trong năm 2022, toàn tỉnh có 738 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 50,61% so với năm 2021), với tổng vốn đăng ký khoảng 5.411 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2022, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh khoảng 4.913 doanh nghiệp.

Tin liên quan
Tin khác