Thời sự
Hà Nam đặt mục tiêu thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng Bắc bộ
Đó là một trong những mục tiêu trọng tâm được đề ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, khai mạc ngày 21/9.
TIN LIÊN QUAN

Hà Nam là địa phương đầu tiên trong cả nước tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đại hội diễn ra trong 3 ngày, 20, 21 và 22/9. Chủ đề của Đại hội là  Đại hội Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển.

Hà Nam là địa phương đầu tiên trong cả nước tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Khai mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy nêu rõ, sự thành công của Đại hội sẽ tạo động lực mới, khí thế mới để Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh phấn khởi, tin tưởng bước vào nhiệm kỳ mới chung sức, đồng lòng xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ; cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.  

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy phát biểu khai mạc Đại hội.

Trong báo chính trị trình Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông cho biết, nhiệm kỳ qua, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt cao, bình quân đạt 10,1%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp - xây dựng. GRDP bình quân đầu người năm 2020 gấp 1,7 lần so với năm 2015. Tổng thu 5 năm 2016-2020 đạt 38.337 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với giai đoạn 2011-2015, tăng bình quân 23,6%/năm. 

Tỉnh đã thực hiện công nghiệp hóa nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng, chuyển dịch mạnh lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Phê duyệt 6 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích trên 650 ha. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả. Hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư nâng cấp, đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2016-2020 ước đạt 469.927 tỷ đồng, tăng bình quân 14,4%/năm. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt được kết quả cao cả về số lượng dự án và tổng mức đầu tư, đến ngày 30/8/2020, trên địa bàn tỉnh có 319 dự án đầu tư FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 4.217,4 triệu USD. 

Thương mại, dịch vụ phát triển, bước đầu tạo được tiền đề để đưa Hà Nam trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, giáo dục đào tạo và du lịch. Hoạt động xuất khẩu có sự phát triển mạnh mẽ; kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 5 năm đạt 12.484 triệu USD, tăng bình quân 24,4%/năm.

Tỉnh đã hoàn thiện và triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tam Chúc đến năm 2030. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh và khu văn hóa tâm linh Tam Chúc, đưa vào khai thác đón khách, phục vụ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019. Năm 2020, đón 1,6 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch ước đạt 1.006 tỷ đồng .

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; tăng cường quản lý quy hoạch; tiếp tục củng cố phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy đô thị hoá và liên kết vùng. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 đạt 144.470 tỷ đồng, tăng bình quân 16,55%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội/GRDP đạt 61,1%.

Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được củng cố và giữ vững.

Năm 2020, đại dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm trọng đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó, Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống hiệu quả dịch bệnh; đồng thời triển khai kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ tỉnh Hà Nam chủ trương: Tăng cường đoàn kết, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy những thành tựu đã đạt được, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Để hiện thực hóa những mục tiêu trọng tâm chiến lược đó, Hà Nam đề ra 3 đột phá phát triển: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy lợi thế liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hoá nền hành chính, cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động.

Cùng một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; xây dựng nông thôn mới bền vững. 

Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo; đẩy mạnh thu hút các dự án công nghệ hiện đại, hiệu quả cao tạo động lực tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao, thương mại hiện đại, dịch vụ logistics và du lịch, tạo chuyển biến trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tăng cường liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao, biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, kết quả đó đã tạo nền tảng quan trọng để Hà Nam tiếp tục phát triển nhanh, đạt được những mục tiêu nhiệm kỳ tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 13 của Đảng, phát triển chung của đất nước.

Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Đại hội.

Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ Hà Nam cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc các yếu tố tác động để tận dụng cơ hội, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh vượt qua khó khăn thách thức đưa Hà Nam tiếp tục có bước phát triển mới. 

Hà Nam cần tăng cường, tập trung mạnh mẽ hơn công tác xây dựng Đảng, về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học gắn bó mật thiết với nhân dân, trong đó công tác cán bộ phải là khâu then chốt, điểm đột phá, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ đảng, làm cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Nâng cao hiệu quả việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4, chỉ thị 05, xây dựng nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, kiểm tra giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tham gia giám sát, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Quan tâm nâng cao tính bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thực hiện có hiệu quả, thực chất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ tới, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện các đột phá, huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực, các lợi thế liên kết kết vùng, cửa ngõ của thủ đô. Nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực quản lý, Hà Nam cần quan tâm chuyển dịch tích cực cơ cấu kinh tế, hướng vào các ngành  có giá trị gia tăng cao. Chú trọng phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển văn hóa xã hội, nâng cao phúc lợi an sinh, giảm phân hóa giàu nghèo. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ, tăng đồng thuận xã hội. 

Đồng chí Trương Thị Mai cũng đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu để bầu vào Ban chấp hành khóa XX, đồng thời lựa chọn được các đại biểu tiêu biểu thay mặt Đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Mục tiêu cụ thể của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Đến năm 2025: Là tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%, tự cân đối ngân sách, GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

- Đến năm 2030: Là tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP nằm trong tốp đầu của vùng đồng bằng Bắc Bộ; có điều tiết ngân sách về Trung ương; GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

- Đến năm 2035: Phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Tin liên quan
Tin khác