Viễn thông - Công nghệ
Hà Nội sẽ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học công nghệ
Nguyễn Linh - 29/03/2024 17:55
HĐND Thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) diễn ra chiều 29/3, với đa số đại biểu nhất trí tán thành, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của TP. Hà Nội.

Các đại biểu tham gia biểu quyết thông qua nội dung Nghị quyết.

Theo Nghị quyết, HĐND Thành phố ban hành 27 danh mục danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc 4 nhóm gồm: 26 danh mục dịch vụ sự nghiệp công đã có trong danh mục được Bộ khoa học và công nghệ quy định tại tại các Thông tư số: 13/2022/TT-BKHCN; 06/2022/TT-BKHCN; 21/2019/TT-BKHCN, hiện đang được Sở khoa học và công nghệ triển khai và vẫn còn phù hợp với điều kiện, thực tiễn của Thành phố.

Trong đó, có 1 danh mục dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng tiêu chuẩn cơ sở thuộc nhóm dịch vụ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng được đề nghị ban hành mới theo các quy định và yêu cầu của thành phố.

Trước đó, trình bày Tờ trình Đề nghị ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực khoa học và công nghệ của TP. Hà Nội, ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ cho biết, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ của TP. Hà Nội được ban hành sẽ là cơ sở triển khai thực hiện xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật.

Từ đó, làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về giá để giao nhiệm vụ, đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ và Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND Thành phố.

Việc xây dựng, ban hành danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ đảm bảo yêu cầu về tính hợp pháp tuân thủ đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố; đáp ứng yêu cầu về lộ trình nâng cao mức tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố.

Về nguyên tắc xây dựng danh mục, theo Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ, rà soát, đưa vào danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực khoa học và công nghệ của TP. Hà Nội những dịch vụ đảm bảo các điều kiện sau: Các dịch vụ sự nghiệp công đã có trong danh mục được cấp thẩm quyền ban hành (Quyết định số 2099/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN và các Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ khoa học và công nghệ) cần phải triển khai tại TP. Hà Nội theo yêu cầu của Trung ương hoặc phù hợp với yêu cầu thực tế, với chức năng nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực khoa học và công nghệ TP. Hà Nội;

Các dịch vụ sự nghiệp công chưa có trong danh mục cũng sẽ được cấp thẩm quyền ban hành nhưng cần thiết phải triển khai tại TP. Hà Nội để bảo đảm thực thi pháp luật, nâng cao năng lực quản lý, trình độ khoa học và công nghệ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn.

Dự kiến năm 2024, kinh phí dự kiến cho việc giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực khoa học và công nghệ là 10.393 triệu đồng.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 15 HĐND Thành phố Hà Nội.

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố nêu rõ, trên cơ sở Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, Quyết định số 2099/2017-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và công nghệ.

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất với danh mục đề nghị ban hành và đề nghị UBND Thành phố lưu ý, chỉ đạo để thống nhất chung trong việc xây dựng danh mục các dịch vụ sự nghiệp công ngân sách Nhà nước bảo đảm một phần và bảo đảm toàn bộ; dự kiến việc sử dụng ngân sách trong thời gian tới gần với các chương trình, kế hoạch công tác lĩnh vực khoa học và công nghệ của Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 và các giai đoạn tiếp theo đảm bảo yêu cầu phát triển khoa học công nghệ của Thủ đô Hà Nội thời kỳ cách mạng công nghệ 4.0.

Việc UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước lĩnh vực khoa học và công nghệ của TP. Hà Nội là cần thiết và đúng quy định. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ của thành phố cũng như thực hiện các nhiệm vụ theo vai trò, chức năng của Sở Khoa học và công nghệ theo quy định. 

Tin liên quan
Tin khác