Tài chính - Chứng khoán
HAGL Agrico kéo dài thời hạn trái phiếu
Chí Tín - 29/05/2020 17:24
Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã HNG, sàn HoSE) vừa thay đổi phương án phát hành trái phiếu.
HAGL Agrico là công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

Theo đó, phương án phát hành sẽ điều chỉnh về thời hạn trái phiếu từ 12 tháng 1 ngày len thời hạn 18 tháng.

Trước đó, HAGL Agrico có kế hoạch thực hiện đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất cố định với tổng giá trị tối đa 200 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành nhằm mục đích thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Công ty.

Trong quý I/2020, HAGL Agrico đạt lợi nhuận trước thuế 3 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận kinh doanh 27 tỷ đồng do biên lợi nhuân gộp tăng, nhưng lỗ khác lên tới 24 tỷ đồng do chi phí khấu hao tài sản cố định không sử dụng.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý I/2020 là 666 tỷ đồng, tăng 326 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân doanh thu tăng chủ yếu do diện tích khai thác và sản lượng trái cây cao hơn so với cùng kỳ quý I/2019.

Chi phí hoạt động tài chính quý I/2020 giảm 50 tỷ đồng, còn 138 tỷ đồng, nguyên nhân do dư nợ vay giảm dẫn đến chi phí lãi vay giảm.

Chi phí khác trong quý I/2020 giảm 15 tỷ đồng còn 26 tỷ đồng, nguyên nhân do cùng kỳ quý I/2019, Công ty có ghi nhận các chi phí liên quan đến chuyển đổi vườn cây.

HAGL Agrico là công ty con thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Tại ngày 31/3/2020, Công ty có vốn chủ sở hữu là 9,5 nghìn tỷ đồng, nợ phải trả là 14,6 nghìn tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/3/2020 là âm hơn 2,3 nghìn tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác