Doanh nghiệp
Loạt doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời mái nhà xin miễn đăng ký môi trường
Nhiệt Băng - 23/03/2023 11:31
Các doanh nghiệp cho rằng, hệ thống điện mặt trời mái nhà không phát sinh chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động nên thuộc đối tượng miễn đăng ký môi trường.
TIN LIÊN QUAN

Loạt doanh nghiệp, gồm Công ty TNHH Đầu tư AMP Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Mimosa, Công ty TNHH Đầu tư Ánh Minh, Công ty TNHH Kỹ thuật Ong Vàng, Công ty TNHH Đầu tư BLD Việt Nam có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng xác nhận miễn đăng ký môi trường đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Tuy vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho rằng, đề xuất trên căn cứ theo Nghị định số 40/2019-NĐ-CP là không đúng quy định hiện hành, mà phải căn cứ theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2022 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2022), Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ (bãi bỏ Nghị định số 49/2019/NĐ-CP) và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2022.

Các doanh nghiệp cho rằng, hệ thống điện mặt trời mái nhà không phát sinh khí thải phải xử lý, không phát sinh nước thải, không phát sinh chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động nên thuộc đối tượng miễn đăng ký môi trường.

Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường thì pin mặt trời thải (tấm quang năng thải) mã số 190208 là chất thải công nghiệp phải kiểm soát và cần áp dụng ngưỡng chất thải nguy hại để phân định là chất thải nguy hại hay chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Do đó, các doanh nghiệp kiến nghị phải có tài liệu hoặc giấy tờ chứng minh tấm quang năng thải là chất thải nguy hại hay không phải chất thải nguy hại để xác định hệ thống điện mặt trời mái nhà có thuộc đối tượng lập hồ sơ môi trường hay không.

Cụ thể, trường hợp tấm quang năng thải là chất thải nguy hại thì lập đăng ký môi trường gửi cho UBND cấp xã. Trường hợp tấm quang năng thải không phải là chất thải nguy hại thì được miễn đăng ký môi trường.

“Trong trường hợp hệ thống điện mặt trời mái nhà của doanh nghiệp có kết hợp với hoạt động nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản… thì tùy theo quy mô, diện tích, công suất hoạt động, vị trí thực hiện, vốn đầu tư, có hay không có khai thác nước, khối lượng chất thải phát sinh, chủ đầu tư phải thực hiện lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường theo quy định”, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng lưu ý.

Tin liên quan
Tin khác