Sức khỏe doanh nghiệp
Lợi nhuận Tập đoàn Lộc Trời tăng 19% trong quý IV/2023, lên 247,77 tỷ đồng
Duy Bắc - 29/01/2024 13:04
Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (mã LTG - sàn UPCoM) ghi nhận lãi 247,77 tỷ đồng trong quý IV/2023, luỹ kế cả năm 2023 ghi nhận lãi 265,1 tỷ đồng.

Trong quý IV/2023, Tập đoàn Lộc Trời ghi nhận doanh thu đạt 5.819,83 tỷ đồng, tăng 90,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 247,77 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 23,9%, lên 26,2%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 107,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 789,96 tỷ đồng, lên 1.522,55 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 18,6%, tương ứng giảm 25,43 tỷ đồng, về 111,41 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 57,6%, tương ứng tăng thêm 113,5 tỷ đồng, lên 310,45 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 140,9%, tương ứng tăng thêm 555,37 tỷ đồng, lên 949,49 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lý giải lợi nhuận quý cuối năm 2023 tăng 19% so với cùng kỳ, Tập đoàn Lộc Trời cho biết do trong quý IV/2023 có mức doanh thu tăng trưởng mạnh nên lợi nhuận sau thuế tăng thêm hơn 39,6 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2023, Tập đoàn Lộc Trời ghi nhận doanh thu đạt 16.068,6 tỷ đồng, tăng 37,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 265,1 tỷ đồng, bằng 74,4% so với cùng kỳ.

Xét về cơ cấu doanh thu trong năm 2023, doanh thu lương thực – lúa, gạo tăng 74,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 4.801,9 tỷ đồng, lên 11.232,7  tỷ đồng; doanh thu hạt giống tăng 7,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 49 tỷ đồng, lên 713,2 tỷ đồng; doanh thu thuốc bảo vệ thực vật giảm 4,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 184,3 tỷ đồng, về 4.218,7 tỷ đồng; doanh thu bao bì giảm 19,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 29,8 tỷ đồng, về 120,1 tỷ đồng; doanh thu khác giảm 5,2% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 12,7 tỷ đồng, về 232,4 tỷ đồng.

Về quy mô tài sản, tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Tập đoàn Lộc Trời tăng 34,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.979 tỷ đồng, lên 11.710,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 6.565,3 tỷ đồng, chiếm 56,1% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.970,2 tỷ đồng, chiếm 16,8% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.427,1 tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng tài sản; và các khoản mục khác.

Ngoài ra, trong kỳ, biến động tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 111,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.460,2 tỷ đồng, lên 6.575,3 tỷ đồng; tồn kho giảm 6,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 142,6 tỷ đồng, về 1.970,2 tỷ đồng.

Trong đó, tại thời điểm 31/12/2023, tồn kho của Tập đoàn Lộc Trời chủ yếu 1.222,7 tỷ đồng thành phẩm; 551,8 tỷ đồng hàng hoá; 200,3 tỷ đồng nguyên vật liệu …

Tin liên quan
Tin khác