Đầu tư
Nhà thầu được nộp bổ sung tài liệu sau khi mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật?
Anh Ngọc - 23/12/2018 07:33
Sau thời điểm mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật 2 ngày, nhà thầu mới nộp bổ sung Quyết định công bố năng lực hoạt động xây dựng. Như vậy có hợp lệ hay không?
TIN LIÊN QUAN
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Phương Ngọc (tỉnh Tây Ninh) đặt câu hỏi như sau: Sau thời điểm mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật 2 ngày, bên mời thầu có nhận được tài liệu bổ sung của 1 nhà thầu. Tài liệu đó là quyết định công bố năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu.

Vậy nhà thầu đó có được xem xét đánh giá là “đạt” năng lực hoạt động xây dựng khi bên mời thầu đang đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 16 Luật Đấu thầu quy định trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình.

Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu.

Theo đó, trường hợp sau thời điểm mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật 2 ngày, nhà thầu nộp bổ sung quyết định công bố năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu thì bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận để xem xét, đánh giá theo quy định nêu trên.

Tin liên quan
Tin khác