Điểm nóng
Quảng Nam: Yêu cầu kiểm điểm Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hoàng Anh - 12/06/2024 16:32
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu kiểm điểm Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 vì tham mưu ban hành một số văn bản cho chủ trương không đúng quy định, trong đó có các dự án đô thị.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam mới đây ban hành thông báo kết luận về việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát để cán bộ, đảng viên Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 ban hành một số văn bản cho chủ trương không đúng quy định.

Theo đó, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành một số Thông báo số 324-TB/TU, ngày 28/5/2018; Thông báo số 326-TB/TU, ngày 31/5/2018 và Công văn số 1364-CV/TU, ngày 28/5/2018 trực tiếp giao UBND tỉnh triển khai thực hiện một số dự án mà không qua Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, vi phạm Quy chế số 06-QC/TU, ngày 19/4/2018 của Tỉnh uỷ.

Ngoài ra, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020 tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 2690-CV/TU, ngày 24/3/2020 thống nhất chủ trương cho phép hoàn thiện thủ tục công nhận đầu tư và chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện các dự án.

Cụ thể là dự án Khu đô thị số 7B mở rộng, Khu đô thị số 9 mở rộng; Khu đô thị Bách Thành Vinh mở rộng, Khu đô thị R.O.S.E. ĐÔ; Khu đô thị Bách Đạt.

Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tham mưu một số văn bản liên quan đến dự án đô thị của Công ty Bách Đạt An.

Ngoài ra, tham mưu chuyển đổi các dự án thương mại dịch vụ là Khu đô thị xanh Anvie, Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương, Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3 sang dự án đầu tư khu đô thị mà  không thực hiện các bước lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu/đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm pháp luật về nhà ở năm 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 phải được kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc, thực hiện đầy đủ, hiệu quả công tác thẩm định, thẩm tra văn bản trước khi trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy…

Tin liên quan
Tin khác