Chuyển động thị trường
Quảng Ngãi góp ý gì đối với Luật kinh doanh bất động sản sửa đổi?
Linh Đan - 28/05/2023 06:43
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho rằng cần xem xét quy định rõ hơn độc lập giữa phần dự án chuyển nhượng và phần dự án không chuyển nhượng.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa góp ý về Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Theo đó, Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) hiện nay quy định điều kiện chuyển nhượng toàn bộ dự án hoặc một phần dự án phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính dự án.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho rằng cần xem xét, quy định đối với trường hợp dự án mà bên chuyển nhượng chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị cần xem xét sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 41, Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), như sau: “4. Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có quyết định giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có) với Nhà nước đối với dự án, phần dự án chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng. Trường hợp chủ đầu tư chuyển nhượng chưa thực hiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước thì chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án, một phần dự án có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước thay cho bên chuyển nhượng”.

Tại điểm g, Khoản 1, Điều 41 quy định: “Đối với dự án bất động sản chuyển nhượng một phần còn đảm bảo các hạng mục công trình xây dựng hoặc mục đích sử dụng, kinh doanh của các công trình xây dựng của phần dự án chuyển nhượng phải độc lập được với phần dự án không chuyển nhượng” là chưa rõ ràng, chỉ quy định hạng mục công trình xây dựng hoặc mục đích sử dụng, kinh doanh của các công trình xây dựng của phần dự án chuyển nhượng phải độc lập được với phần dự án không chuyển nhượng.

Do đó, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho rằng cần xem xét quy định rõ hơn độc lập giữa phần dự án chuyển nhượng và phần dự án không chuyển nhượng như về kết nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quy mô dự án được phép chuyển nhượng một phần dự án (trường hợp không được quy định cụ thể trong Nghị định)…

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đánh giá, Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) được hoàn thiện sẽ tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ đồng bộ, thống nhất để quản lý thị trường bất động sản, hỗ trợ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển; tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh bất động sản, đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch; nâng cao trách nhiệm, năng lực của các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm chủ đầu tư dự án bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ, môi giới bất động sản…

Tin liên quan
Tin khác