Tài chính - Chứng khoán
SSI lãi hơn 1.750 tỷ đồng, dư nợ margin hơn 15.300 tỷ đồng
Hải Trần - 21/10/2022 10:11
Trong kỳ, SSI tăng tỷ trọng đầu tư vào các trái phiếu có lợi suất cao và thuộc nhóm an toàn có tài sản đảm bảo thanh khoản cao và thu hẹp bớt danh mục đầu tư cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính riêng của Công ty Chứng khoán SSI (mã chứng khoán SSI), tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế quý III/2022 của CTCK SSI (mã chứng khoán) đạt lần lượt khoảng 1.302 tỷ đồng và 382 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu SSI xấp xỉ 4.887 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1.758 tỷ đồng.

Trong đó, quý III, doanh thu hoạt động công ty ghi nhận 1.286 tỷ đồng, trong đó mảng đóng góp lớn nhất vẫn đến từ từ Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) hơn 429 tỷ đồng, lãi từ cho vay và phải thu 406 tỷ đồng. Doanh thu môi giới hơn 339 tỷ đồng, giảm phân nửa so với cùng kỳ.

Khoản lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng giảm mạnh từ 216 tỷ đồng quý III/2021 về mức hơn 81,3 tỷ đồng kỳ này.

Bên cạnh đó, công ty cũng ghi nhận doanh thu tài chính kì này gần 15 tỷ đồng, tăng 20%.

Về chi phí hoạt động, lớn nhất là chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán 297 tỷ đồng, giảm hơn 19% so với cùng kỳ, lỗ từ bán FVTPL ghi nhận 162 tỷ đồng, giảm 27,6%.

Kết quả, công ty ghi nhận lãi trước thuế 381 tỷ đồng sau thuế hơn 309 tỷ đồng.

Theo SSI, 9 tháng đầu năm, số lượng tài khoản mở mới tại SSI tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị SSI bán giải chấp trong quý ở mức thấp so với tình hình thị trường và không để phát sinh nợ xấu dù bối cảnh thị trường quý III gặp nhiều khó khăn. Theo đó, công ty vừa quản trị rủi ro tốt cho cổ đông, vừa cho khách hàng.

Với hoạt động đầu tư tiếp tục được duy trì trên cơ sở thận trọng, tăng tỷ trọng đầu tư vào các trái phiếu có lợi suất cao và thuộc nhóm an toàn có tài sản đảm bảo thanh khoản cao và thu hẹp bớt danh mục đầu tư cổ phiếu.

Tại thời điểm 30/9/2022, tổng tài sản SSI ghi nhận hơn 44.872 tỷ đồng, giảm gần 11%, trong đó tiền và tương đương tiền cuối kỳ hơn 442,5 tỷ đồng, giảm 54,4%, các khoản cho vay hơn 15.592 tỷ đồng, giảm 34%, trong đó dư nợ cho vay margin là 15.386 tỷ đồng.

Đáng chú ý tài sản FVTPL tăng mạnh lên 21.224 tỷ đồng so với con số 11.747 đầu năm.

Theo thuyết minh danh mục FVTPL ghi nhận sự gia tăng mạnh ở khoản mục chứng chỉ tiền gửi 12.996,7 tỷ đồng, gấp 1,933 lần đầu kỷ; trái phiếu chưa niêm yết gần 7.309 tỷ đồng (có 4.550 trái phiếu, giá trị mệnh giá 1.535 tỷ đồng được sử dụng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay ngắn hạn), gấp 2,35 so với đầu năm.

Trong khi đó, danh mục cổ phiếu niêm yết giảm mạnh, ghi nhận 650 tỷ đồng, giảm 37%. Cụ thể, SSI đã thoái bớt MWG, giá trị hợp lý đầu tư vào MWG ghi nhận hơn 48 tỷ đồng, giảm mạnh so với số đầu năm là 208,5 tỷ đồng, giảm mạnh giá trị đầu tư vào cổ phiếu và chứng khoán niêm yết khác về 139 tỷ đồng (so với 365 tỷ đồng đầu năm).

Ngược lại, danh mục FVTPL cho thấy, giá trị đầu tư vào HPG tăng lên 33 tỷ đồng, trong khi đầu năm là 4,4 tỷ đồng, gần như giữ nguyên khoản đầu tư vào SGN với giá trị hợp lý 404,3 tỷ đồng, và vào FUESSV50 26,6 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nguồn vốn,  VCSH 21.665,71 tỷ đồng, tăng 56%, chủ yếu nhờ công ty đã tăng vốn điều lệ từ 9.847,5 tỷ đồng lên 14.911 tỷ đồng; đồng thời ghi nhận thặng dư vốn cổ phần 3.299 tỷ đồng, gấp 4 lần so với số đầu năm.

Nợ phải trả 23.206,6 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn là 21.405 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác