Thời sự
Sửa luật, đánh giá mô hình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
Nguyễn Lê - 17/08/2022 13:48
Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi).
Phiên họp thứ 14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng thư ký Quốc hội vừa thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đề nghị của Chính phủ bổ sung Dự án Luật Quản lý, sử dụng  vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Đây là nội dung đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 14 (ngày 11/8/2022),

Kết luận nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Chính phủ và các cơ quan đã khẩn trương nghiên cứu, rà soát Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Ủy ban Pháp luật đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội tổ chức thẩm tra; đã nêu rõ một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát để hoàn thiện các chính sách trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về sự cần thiết khẩn trương xây dựng, trình Quốc hội dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) để kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, thực hiện yêu cầu tại các nghị quyết của Quốc hội về đổi mới, cơ cấu lại và phát triển doanh nghiệp nhà nước, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Để bảo đảm chất lượng xây dựng dự án Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện nội dung các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối về đổi mới, cơ cấu lại và phát triển doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Đồng thời, cần nghiên cứu, rà soát, đề xuất các chính sách nhằm khắc phục được những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp đã được chỉ ra qua tổng kết thi hành Luật và giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.

Lưu ý của cơ quan ban hành kết luận là sửa Luật cần tập trung vào các vấn đề liên quan đến cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; về hoạt động của Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp; về việc tách bạch, phân định rõ chức năng đại diện chủ sở hữu tài sản, vốn của Nhà nước với chức năng quản lý nhà nước, chức năng quản trị kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước.

Tổng kết, đánh giá mô hình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; rà soát để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, trong đó có các luật đang được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung như Luật Đất đai, Luật Ngân sách nhà nước và các luật khác có liên quan, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ yêu cầu. 

Tại kết luận, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của các cơ quan Quốc hội, để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật bảo đảm chất lượng theo quy định, sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 để kịp thời cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 (5/2023) và thông qua tại kỳ họp thứ 6 (10/2023).

Tin liên quan
Tin khác