Tài chính - Chứng khoán
Thẩm quyền ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
Anh Ngọc - 20/09/2021 07:25
Tôi muốn hỏi danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do UBND tỉnh hay Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành?.

Độc giả Nguyễn Thanh (tỉnh Phú Yên) đặt câu hỏi như sau: Theo tôi tham khảo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2021, trong đó Điểm b Khoản 3 Điều 4 quy định:

“3. Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước…

b) Cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương, gửi Bộ Tài chính và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để giảm sát trong quá trình thực hiện”.

Tuy nhiên, tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên quy định:

"Chi tiết các danh mục sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan theo quyết định của Thủ tướng chính phủ, chi tiết các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh"

Vậy, danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do UBND tỉnh hay Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định: "Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau".

Theo đó, về thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách Nhà nước đề nghị thực hiện theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ (văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau) theo quy định tại Khoản 3 Điều 156 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

“Dịch vụ sự nghiệp công” là dịch vụ sự nghiệp trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo; giáo dục nghề nghiệp; y tế - dân số; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông; khoa học và công nghệ; các hoạt động kinh tế và lĩnh vực khác (gồm: nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, công thương, xây dựng, tư pháp, lao động thương binh và xã hội, sự nghiệp khác).

“Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước” là dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu và dịch vụ sự nghiệp công mang tính đặc thù của một số ngành, lĩnh vực thuộc danh mục do cấp có thẩm quyền ban hành, được Nhà nước bảo đảm kinh phí hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện.

Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Căn cứ quy định của pháp luật chuyên ngành và quy định tại Nghị định này, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện như sau:

a) Các bộ, cơ quan trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý;

b) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương, gửi Bộ Tài chính và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để giám sát trong quá trình thực hiện.

Trích Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Tin liên quan
Tin khác