Tài chính - Chứng khoán
Thủy sản Minh Phú sắp thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 100%
Duy Bắc - 24/08/2022 10:00
CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC - sàn UPCoM) thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Thưởng cổ phiếu để nâng vốn điều lệ lên 3.998,87 tỷ đồng

Theo đó, Công ty thông qua kế hoạch thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới). Thời gian dự kiến triển khai trong năm 2022 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Như vậy, nếu phát hành cổ phiếu thường thành công, vốn điều lệ sẽ tăng từ 1.999,4 tỷ đồng lên 3.998,87 tỷ đồng.

Trong quý II/2022, Thủy sản Minh Phú ghi nhận doanh thu đạt 4.490,99 tỷ đồng, tăng 36,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 150,52 tỷ đồng, giảm 39,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 17,1% lên 19,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 58,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 329,57 tỷ đồng lên 892,67 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 36,5%, tương ứng giảm 8,77 tỷ đồng về 15,28 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 586,4%, tương ứng tăng thêm 73,24 tỷ đồng lên 85,73 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 145,3%, tương ứng tăng thêm 390,39 tỷ đồng lên 659,01 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về cơ cấu chi phí bán hàng, chủ yếu là 450,8 tỷ đồng chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác, chiếm gần 96,5% tổng chi phí bán hàng. Ngoài ra, cơ cấu chi phí quản lý doanh nghiệp chủ yếu 149,8 tỷ đồng chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác, chiếm 78,1% tổng chi phí quản lý doanh nghiệp. Như vậy, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác đóng góp nhiều nhất trong cơ cấu chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Thủy sản Minh Phú cho biết nguyên nhân lợi nhuận giảm trong quý II do trong kỳ dự phòng các khoản phải thu khó đòi và chi phí tài chính tăng so với cùng kỳ.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Thủy sản Minh Phú ghi nhận doanh thu đạt 8.730 tỷ đồng, tăng 43,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 241,7 tỷ đồng, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Thủy sản Minh Phú đặt kế hoạch doanh thu 18.963,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.266,5 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 19,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tăng vay nợ bù đắp dòng tiền kinh doanh âm

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh ghi nhận âm 32,7 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 867 tỷ đồng, tức tăng 834,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 630,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 885,4 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Thủy sản Minh Phú tăng 13,6% so với đầu năm lên 10.861,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 5.043,3 tỷ đồng, chiếm 46,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.857,1 tỷ đồng, chiếm 17,1% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.508,4 tỷ đồng, chiếm 13,9% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 1.180,4 tỷ đồng, chiếm 10,9% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 47,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 381,4 tỷ đồng lên 1.180,4 tỷ đồng; tồn kho tăng 13% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 581,4 tỷ đồng lên 5.043,2 tỷ đồng…

Điểm đáng lưu ý, tính tới cuối quý II, Công ty đã tăng dự phòng thêm 133,5 tỷ đồng và hoàn nhập dự phòng 2,2 tỷ đồng, điều này dẫn tới dự phòng tăng từ 15,7 tỷ đồng lên 146,98 tỷ đồng. Mặc dù vậy, Công ty không thuyết minh chi tiết khoản mục tăng trích lập dự phòng.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 27,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 897,9 tỷ đồng lên 4.148,4 tỷ đồng và chiếm 38,2% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/8, cổ phiếu MPC giảm 100 đồng, về 42.200 đồng/cổ phiếu.

Tin liên quan
Tin khác