Doanh nghiệp
Vĩnh Long kiện toàn Hội đồng tư vấn khởi nghiệp tỉnh
Trúc Giang - 11/01/2023 13:43
Hội đồng tư vấn khởi nghiệp Vĩnh Long có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, kế hoạch và giải pháp để triển khai hoạt động khởi nghiệp.
Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời vừa ký ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

Theo Quyết định nêu trên, Chủ tịch Hội đồng tư vấn khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long là ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng là ông Võ Quốc Thanh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; thành viên Hội đồng là lãnh đạo một số sở, đơn vị có liên quan.

Cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long là Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hội đồng tư vấn khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách, kế hoạch và giải pháp để triển khai hoạt động khởi nghiệp; phối hợp giải quyết những công việc có liên quan đến hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tư vấn hỗ trợ các đối tượng tiếp cận nguồn Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

Hằng năm, Hội đồng xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động liên quan đến cuộc thi khởi nghiệp. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; định kỳ hàng quý báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả hoạt động khởi nghiệp của tỉnh.

Về hoạt động của Hội đồng tư vấn khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long, các thành viên của Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Hội đồng tư vấn khởi nghiệp được trưng dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các Sở, ban, ngành liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao; được thành lập Tổ giúp việc Hội đồng tư vấn khởi nghiệp để tham mưu Hội đồng tư vấn khởi nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, trong nỗ lực phục hồi kinh tế, tỉnh tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, tập trung cải thiện môi trường đầu tư; nhờ đó, hoạt động của doanh nghiệp ổn định, đăng ký thành lập mới doanh nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ phát triển. Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 430 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 29% so với cùng kỳ.

Tin liên quan
Tin khác