Tài chính - Chứng khoán
VNDirect thông báo chào bán hơn 243 triệu cổ phiếu ra công chúng - Lần 1
Như Loan - 21/05/2024 11:05
Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect thông báo chào bán 243.568.801 cổ phiếu ra công chúng với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thời gian đăng ký mua từ 6/6/2024 đến 3/7/2024.

Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 43/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/5/2024)

 A. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

 I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

2. Tên viết tắt: VNDIRECT

3. Địa chỉ trụ sở chính: 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

4. Số điện thoại: (84-24) 3972 4568  Số fax: (84-24) 3972 4600 

Website: www.vndirect.com.vn

5. Vốn điều lệ: 12.178.440.090.000 đồng

6. Mã cổ phiếu: VND

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam, chi nhánh Sở giao dịch, số hiệu tài khoản: 0681003793028

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102065366 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/11/2006, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 21/12/2023.

- Ngành nghề kinh doanh chính:

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản phẩm tài chính

9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 22/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/11/2006 và sửa đổi bổ sung qua các thời kỳ.

II. Mục đích chào bán

Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán; hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường; hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán; hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm.

III. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Số lượng cổ phiếu chào bán: 243.568.801 cổ phiếu, trong đó:

Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 243.568.801 cổ phiếu;

4. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. Tổng giá trị vốn huy động: 2.435.688.010.000 đồng, trong đó:

Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 2.435.688.010.000 đồng

6. Phương thức phân phối (thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá...): Phân bố quyền mua, quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

7. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 0 cổ phiếu.

8. Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 06/06/2024 đến 26/06/2024

9. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ 06/06/2024 đến 03/07/2024

10. Địa điểm nhận đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua, nộp tiền mua cổ phiếu:

• Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

• Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu và nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán NDIRECT (Địa chỉ: 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

11. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:

• Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

• Số TK: 1020045370

• Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hồ

12. Các tổ chức liên quan (Tổ chức bảo lãnh phát hành/Tổ chức bảo lãnh phát hành chính, Tổ chức tư vấn...): Không có

13. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

Địa chỉ: 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3972 4568;   Fax : (84-24) 3972 4600

Website: www.vndirect.com.vn

IV. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.217.844.009 cổ phiếu.

4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.217.844.009 cổ phiếu.

5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 60.892.200 cổ phiếu.

7. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 608.922.000.000 đồng.

8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 5% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm).

9. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo Báo cáo tài chính Riêng lẻ được kiểm toán năm 2022 bởi Công ty TNHH Ernst& Young Việt Nam, cụ thể là từ nguồn Lợi nhuận chưa phân phối, trong đó sử dụng: 608.922.000.000 đồng.

10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 82 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 82*5% = 4,1 cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông A được nhận là 4 cổ phiếu. Phần lẻ cổ phần (0,1 cổ phiếu), cổ phiếu lẻ (hình thành do gộp các phần lẻ cổ phần) sẽ được hủy bỏ.

11. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 30/5/2024.

Tin liên quan
Tin khác