Thời sự
Xem xét hơn 639.000 tỷ đồng vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn
Nguyễn Lê - 19/01/2022 10:18
Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung uơng giai đoạn 2021-2025.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương

Tiếp tục phiên họp thứ 7, sáng 19/1 Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung uơng giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2).

Trình bày nội dung này, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, trong tổng số vốn ngân sách Trung ương (NSTW) 1.090.014,445 tỷ đồng Quốc hội đã phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 chi tiết cho 4.587 nhiệm vụ, dự án  với tổng số vốn là 824.760,583 tỷ đồng, chiếm khoảng 76% số vốn Quốc hội đã phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Đến nay 52/52 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 địa phương đã thực hiện thông báo hoặc giao chi tiết đến từng dự án, từng đơn vị thực hiện.

Tổng số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao kế hoạch là 639.061,016 tỷ đồng. Trong đó: 242.075,461 tỷ đồng dự kiến bố trí cho 565 dự án khởi công mới của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; 296.985,555 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước (NSNN) chưa phân bổ chi tiết cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (vốn NSTW trong nước là 69.643,453 tỷ đồng, vốn nước ngoài nguồn NSTW là 90.342,102 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 137.000 tỷ đồng) và 100.000 tỷ đồng vốn NSTW bố trí cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 340 dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn NSTW trong nước là 88.099,585 tỷ đồng (trong đó có 330 dự án thuộc danh mục Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP; 10 dự án mới chưa được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP).

Hai, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương với tổng số vốn là 8.208,361 tỷ đồng từ số vốn nước ngoài chưa phân bổ để thực hiện 42 dự án chuyển tiếp, khởi công mới thuộc danh mục Chính phủ đã báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP; 07 dự án mới chưa được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Báo cáo số 243/BC-CP.

Ba, điều chỉnh giảm 387,31 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025 và 53,07 tỷ đồng vốn đối ứng của 1 dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao để điều chỉnh tăng tương ứng cho 1 dự án mới chưa báo cáo Quốc hội trong nội bộ của Bộ Giao thông vận tải.

Bốn, điều chỉnh kế hoạch giảm 725,475 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn NSTW trong nước giai đoạn 2021-2025 của 13 dự án của Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải và 3 địa phương (Hà Giang, Sơn La, Cà Mau) đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để điều chỉnh tăng 709,715 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 cho 11 dự án mới chưa báo cáo Quốc hội trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Chính phủ cũng đề nghị Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án để phân bổ hết số vốn còn lại với tổng số vốn là 542.753,07 tỷ đồng để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến theo quy định.  

Tin liên quan
Tin khác