Chuyển đổi số - Kinh tế số
Cần Thơ thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công
Giang Lam - 07/03/2023 14:03
Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Cần Thơ là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, cung cấp thông tin, cung ứng dịch vụ trong giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính cấp thành phố.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành Quyết định số 595/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Cần Thơ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Cần Thơ là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND Thành phố, có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, hoạt động của Văn phòng UBND TP. Cần Thơ. Đồng thời, chịu sự chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố và sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà  nước có thẩm quyền.

Trung tâm có trụ sở tại số 02 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân An, quận Ninh Kiều (đây hiện cũng là địa chỉ Trụ sở tiếp công dân TP. Cần Thơ). Kinh phí hoạt động của Trung tâm do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn hợp pháp khác.

Trụ sở UBND TP. Cần Thơ

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ giao Chánh Văn phòng UBND Thành phố bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quản lý, vận hành trụ sở, trang thiết bị máy móc, hệ thống mạng của Trung tâm theo quy định. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm, trình UBND Thành phố ban hành theo quy định.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính cử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng tiêu chuẩn quy định đến công tác tại Trung tâm; thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các quy định khác có liên quan.

Sở Nội vụ tham mưu, trình Chủ tịch UBND Thành phố quyết định bổ nhiệm giám đốc và phó giám đốc Trung tâm theo đúng quy định. Phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố và cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc sắp xếp, bố trí người làm việc tại Trung tâm theo quy định, đảm bảo tinh gọn, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp thực hiện nhiệm vụ khi được Chủ tịch UBND thành phố, UBND thành phố và cơ quan có thẩm quyền phân công.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Cần Thơ là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn, cung cấp thông tin, cung ứng dịch vụ trong giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính cấp thành phố. Mục tiêu nhằm thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng minh bạch từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến trả kết quả để phục vụ tổ chức, cá nhân tốt hơn; xây dựng nền hành chính hiện đại; tiết kiệm chi phí, thời gian, góp phần phòng ngừa tham nhũng…

Tin liên quan
Tin khác