Đầu tư
Đà Nẵng đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất cho 7 dự án
Hoàng Anh - 11/07/2022 16:10
Thành phố Đà Nẵng đề nghị thông qua 7 dự án chuyển mục đích sử dụng đất, với tổng diện tích hơn 30 ha; trong đó có 12ha đất trồng lúa và 17ha đất khác.

Phó chủ tịch TP.Đà Nẵng, ông Lê Quang Nam vừa có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân Thành phố về việc đề nghị thông qua Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2022 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo tờ trình này, thì diện tích đất trồng lúa trên địa bàn TP.Đà Nẵng thực hiện tính đến ngày 31/12/2020 là 3.517,82ha. Như vậy tính đến ngày 31/12/2020, diện tích đất trồng lúa còn lại chưa chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt là 209,44ha

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa là  43,9887ha.

Ngoài ra, diện tích đã được HĐND thành phố chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất từ ngày 31/12/2020 đến nay là 63,05ha.

Thành phố Đà Nẵng đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất, với tổng diện tích hơn 30 ha.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, tính đến nay, diện tích đất lúa còn lại chưa chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt là 102,40ha.

Về nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, theo UBND TP.Đà Nẵng việc đưa dự án vào Danh mục công trình, dự án thu hồi đất và Danh mục các công trình có sử dụng đất trồng lúa là cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Huyện Hoà Vang đã đề nghị bổ sung 9 dự án vào Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2022. Tuy nhiên qua kiểm tra, chỉ có 7 dự án đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, diện tích đất lúa còn lại chưa chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch được duyệt là 102,40ha. Trong khi đó, 7 dự án đề nghị bổ sung vào Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2022 với tổng diện tích đất trồng lúa chỉ 12,1243ha.

Xét thấy việc đề nghị bổ sung 7 dự án nêu trên với diện tích đất trồng lúa 12,1243ha vào danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2022 là phù hợp vì vậy UBND TP.Đà Nẵng đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố thông qua Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng bổ sung năm 2022 của thành phố.

Cụ thể tổng số công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa bổ sung năm 2022 là 7 dự án với tổng diện tích 30,1201ha; trong đó có 12,1243ha đất trồng lúa và 17,9958ha đất khác.

Tin liên quan
Tin khác