Thời sự
Đà Nẵng phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Hoàng Anh - 01/03/2024 11:20
Thành phố Đà Nẵng khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng vừa phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024.

Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong đời sống xã hội.

Đồng thời, nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh,truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn sau 40 năm đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ thành phố.

Hình thành nguồn sản phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương, “phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024.

Theo Ban tổ chức, chủ đề tác phẩm tham gia Cuộc thi tập trung vào 3 nhóm nội dung chính gồm bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay.

Ngoài ra, bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ.

Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Về thể lệ, với các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm; dạng phát thanh/truyền hình/video clip được gửi tối đa 3 tác phẩm.

Thành phố Đà Nẵng sẽ trao giải cuộc thi trong tháng 12/2024.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, qua 3 lần dự cuộc thi cấp trung ương, toàn Thành phố có hơn 1.600 tác phẩm dự thi. Năm 2021 và 2022, Đà Nẵng đoạt Giải “Tập thể xuất sắc” và nhiều tác phẩm đạt giải cao cấp trung ương. Đây là năm đầu tiên Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trên địa bàn, mục đích nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tác phẩm dự thi ngay từ cơ sở.

Tin liên quan
Tin khác