Đầu tư
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn
Anh Ngọc - 18/11/2020 10:06
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2016 - 2020
Đầu tư công không chỉ góp phần tăng trưởng, phát triển cơ sở hạ tầng của đất nước mà còn giải quyết đời sống, thu nhập cho hàng triệu người. Theo tính toán của Tổng cục Thống kê, cứ 1% đầu tư thì sẽ góp phần tăng GDP 0,06%

Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020, năm 2017, 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 như sau: Điều chỉnh giảm hơn 2.918 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 của các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư trung hạn, đồng thời điều chỉnh tăng hơn 2.918 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án trong nội bộ của các Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương trong nước giai đoạn 2016 - 2020 là hơn 2.155 tỷ đồng cho Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính và tỉnh Quảng Ngãi từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định tại Nghị quyết số 797/NQ - UBTVQH14 ngày 24/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2017, 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 là hơn 239,8 tỷ đồng cho các dự án của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giao thông Vận tải, Đài truyền hình Việt Nam và tỉnh Khánh Hòa. Bổ sung hơn 2.469 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020 cho Bộ Tài chính để thực hiện dự án từ nguồn điều chỉnh chi thường xuyên sang chi đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục và mức vốn điều chỉnh, bổ sung của từng dự án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương, danh mục và mức vốn ngân sách Trung ương được giao, điều chỉnh, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thông báo cho các đơn vị danh mục và mức vốn từng dự án theo quy định; chịu trách nhiệm điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2020 cho các dự án đảm bảo thủ tục theo đúng quy định, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án này để hoàn thành đúng tiến độ trong giai đoạn 2021 - 2025.

Tin liên quan
Tin khác