Tài chính - Chứng khoán
Dược Inmexpharm tăng 13,2% lợi nhuận sau thuế quý I/2020
Chí Tín - 16/04/2020 08:16
Công ty cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP, sàn HoSE) đã có kết quả kinh doanh quý I/2020.
Tài sản cố định của Imexpharm hiện có giá trị , tiếp đó là tài sản cố định với 472 tỷ đồng

Theo đó, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dich vụ đạt 303, 7 tỷ đồng, tăng trưởng 11,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Giá vốn hàng bán là 176,3 tỷ đồng, tăng 11,1%, cùng kỳ, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ là 127,4 tỷ đồng, tăng 11,2%.

Chi phí tài chính là 4,5 tỷ đồng, tăng 77,6% so với cùng kỳ; chi phí bán hàng là 53,6 tỷ đồng, tăng 2,6%; chi phí quản lý doanh nghiệp là 18,6 tỷ đồng, tăng 5,8%.

Công ty đạt lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 51,3 tỷ đồng, tăng 15,1% so với quý I/2019 và lợi nhuận sau thuế đạt 41,1 tỷ đồng, tăng 13,2%.

Dược Inmexpharm có vốn điều lệ 494,2 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 1.600 tỷ đồng, tổng tài sản 1.817 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn của Công ty tại ngày 31/2/2020 có giá trị là 747,2 tỷ đồng, trong đó 2 khoản mục có giá trị lớn nhất là các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho.

Cụ thể, các khoản phải thu ngắn hạn là 300,9 tỷ đồng, trong số đó phải thu ngắn hạn của khách hàng là 216,6 tỷ đồng, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 15,6 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn là 1.069,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn có giá trị lớn nhất trong nhóm tài sản dài hạn với 502,1 tỷ đồng, tiếp đó là tài sản cố định với 472 tỷ đồng.

Tin liên quan
Tin khác