Dự án - quy hoạch
Hải Dương điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp Đại An mở rộng
Thanh Sơn - 27/08/2023 10:20
UBND tỉnh Hải Dương nhất trí điều chỉnh chức năng của lô đất xây dựng bệnh viện quốc tế thành đất Trung tâm Dịch vụ và Triển lãm khu công nghiệp trong Khu công nghiệp Đại An mở rộng.

Trong đó, điều chỉnh chức năng sử dụng đất của lô đất xây dựng Bệnh viện quốc tế thành đất Trung tâm Dịch vụ và Triển lãm khu công nghiệp theo đề xuất của chủ đầu tư. Đồng thời bổ sung một số chỉ tiêu quy hoạch của lô đất (về mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất, chỉ giới xây dựng) đảm bảo phù hợp quy định hiện hành.

Khu công nghiệp Đại An. Ảnh: Thành Chung

Theo Sở Xây dựng Hải Dương, Khu công nghiệp Đại An mở rộng được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 năm 2006, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 1 năm 2014, điều chỉnh cục bộ năm 2018 và điều chỉnh cục bộ (cả 2 giai đoạn) năm 2021.

Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Đại An là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Đại An. Tại Quyết định số 2411 ngày 3/10/2014 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đại An mở rộng giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh lần đầu), có nội dung điều chỉnh chức năng lô đất CC2 từ đất trung tâm dịch vụ và triển lãm thành đất xây dựng bệnh viện quốc tế.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tại vị trí lô đất trên vẫn chưa triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch đã duyệt. Theo Kết luận Thanh tra số 856/KL-TTCP ngày 31/3/2023 của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 3/10/2014 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, trong đó lô đất CC2 có chức năng đất y tế (Bệnh viện quốc tế Đại An Việt Nam CANADA) là không đúng với chức năng sử dụng đất công nghiệp theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Văn bản số 1156/TTg-KTN ngày 14/7/2014.

Vì vậy, việc rà soát, điều chỉnh là cần thiết để phù hợp với căn cứ điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội; phù hợp với yêu cầu, kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ; các chỉ tiêu quy hoạch điều chỉnh cục bộ phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch hiện hành.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm tra, rà soát lại Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đại An mở rộng đảm bảo về diện tích, chỉ tiêu sử dụng đất, loại đất; loại bỏ đất y tế trong cơ cấu đất khu công nghiệp, xác định cụ thể diện tích đất phải trả tiền thuê tại Khu Công nghiệp Đại An mở rộng. Thực hiện việc điều chỉnh lại đơn giá thuê đất theo quy định của pháp luật làm căn cứ xác định số tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước khi hết thời gian được hưởng miễn, giảm tiền thuê đất. Chỉ đạo các cơ quan chức năng điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đảm bảo đầy đủ thông tin về ưu đãi đầu tư, tiến độ thực hiện dự án và các nội dung khác theo đúng quy định.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng Hải Dương báo cáo, đề nghị UBND tỉnh Hải Dương xem xét chấp thuận chủ trương điều chỉnh chức năng sử dụng đất của lô đất xây dựng bệnh viện quốc tế thành đất trung tâm dịch vụ và triển lãm khu công nghiệp (ký hiệu là lô CC2); bổ sung một số chỉ tiêu quy hoạch của lô đất (về mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất, chỉ giới xây dựng) bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật. 

Tin liên quan
Tin khác