Bộ Xây dựng thẩm định Đồ án điều chỉnh Quy hoạch Khu kinh tế Nam Phú Yên
Khu kinh tế Nam Phú Yên định hướng là Khu kinh tế biển tổng hợp; trọng tâm là ngành công nghiệp công nghệ cao, ngành công nghiệp gắn với cảng biển.